eforotexnikos

Ζητήστε να σας καλέσουμε για μία δωρεάν ενημέρωση

   

   

  Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»

   ΔΡΑΣΗ

  Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

   Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

                             ΕΣΟΔΑ 2019:                                                         ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ:

  0 = < 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 20.000,00€                               2.000,00€

  20.000,00 < 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 40.000,00€                   1.500,00€

  40.000,00 < 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 60.000,00€                   1.000,00€

  60.000,00 < 1/1/2019 – 31/12/2019                                                  500,00€

   ΠΟΣΟΣΤΟ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

   100%

   ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

   Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 16η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.

   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

   Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι Αυτοαπασχολούμενοι Δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

  ·         ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ

  ·         να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ

  ·         να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020,

  ·         να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.

  ·         το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

  ·         να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

  ·         να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

  ·         να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

  ·         αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

  Επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι κάτωθι:

  69.10, 69.10.1, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.15.01

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας:

  ·         Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες (χωρίς υποδοχή κεραίας-antenna in) / προβολής τηλεδιάσκεψης,

  ·         Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του γραφείου.

  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

  Ενδεικτικά δεν αποτελούν επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers καθώς και οι κάθε είδους συνδρομές.

  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (τρεις) 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

   

   

  Ζητήστε να σας καλέσουμε για μία δωρεάν ενημέρωση

    

    

   Η eForotexnikos συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας, με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την eForotexnikos για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους.

   © 2021 – eForotexnikos