You are currently viewing Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – ΥΑ οικ. 16228/2017
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – ΥΑ οικ. 16228/2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 36.

2. Το ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Το ν. 4229/2014 (Α΄8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις».

4. Τον α.ν. 445/1937 (Α΄ 22) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων» και τον α.ν. 446/1937 (Α΄ 23) «Περί Θεάτρων».

5. Το ν. 4014/2011 (Α΄209) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄2471) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Του ν. 3526/2007 (Α΄ 24) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».

7. Του π.δ. 180/1979 (Α΄46) «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».

9. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

10. Το π.δ. 105/2014 (Α΄172) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών».

11. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

12. Το π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων».

15. Την υπ’ αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Υ226/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 4233).

16. Tην υπ΄αριθμ. Υ186/10-11-2016 (Β΄3671) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα».

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 καθώς και στα θέατρα και τους κινηματογράφους όπως αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν. 4442/2016, τα οποία αναφέρονται στο εξής ως «κατάστημα». Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι.

Άρθρο 2
Διαδικασία για τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016

1. Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας.

2. Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 4442/2016 και του παραρτήματος Β της παρούσας. Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

3. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση και εφαρμόζεται το άρθρο 14.

4. Η αρμόδια για τη λειτουργία των ΚΥΕ Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Εάν η υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται στην Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων γης, η τελευταία θα πρέπει να αποφαίνεται με τρόπο σαφή επ’ αυτών και να καταλήγει στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να μην περιορίζεται μόνο σε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας.

5. Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση του επόμενου άρθρου. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Στην περίπτωση που η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου ή το ίδιο το ακίνητο υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3028/2002, το αίτημα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία του Δήμου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εντός δεκαπέντε (15) ημερών οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα εάν επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΑ κατά το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν. 4442/2016. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης από τον Δήμο υπολογίζεται από την έγγραφη απάντηση ή τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης του ΥΠΠΟΑ ή από την παρέλευση της προβλεπόμενης στο ως άνω άρθρο προθεσμίας.

6. Μετά τη θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η ως άνω διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

7. Δεν απαιτείται βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016 για τα καταστήματα που ιδρύονται και λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων.

Άρθρο 3
Διαδικασία γνωστοποίησης

1. Για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα (παράρτημα 1 της γνωστοποίησης). Μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ δεν θα απαιτείται συμπλήρωση του παραρτήματος 1 της γνωστοποίησης.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού.

3. Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, η Αρχή που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση προβαίνει επιτόπου σε επαλήθευση των στοιχείων ταυτοπροσωπίας του γνωστοποιούντος προσώπου μέσω του δελτίου ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου, όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του ν. 3731/2008). Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στον οικείο δήμο ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Τη γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλει και εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου.

4. Στην περίπτωση που η λειτουργία γνωστοποιείται από νομικό πρόσωπο, ο Δήμος ή το ΚΕΠ αυτεπάγγελτα, μέσω διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ, θα αναζητάει τα αναγκαία στοιχεία του νομικού προσώπου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση που τη γνωστοποίηση υποβάλει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα πρέπει να επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση από τα αρμόδια όργανα ή πρόσωπα του νομικού προσώπου με γνήσιο της υπογραφής.

5. Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Ο Δήμος ή το ΚΕΠ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφους τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία.

6. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο Δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα στην επαλήθευση της ανωτέρω προϋπόθεσης κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Εάν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο ή ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού.

7. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό αριθμό και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής σύμφωνα με το Παράρτημα Β.

8. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και δεν διαθέτει τη βεβαίωση του άρθρου 2. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14.

9. Ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην οικεία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Ελληνική Αστυνομία. Η υπέρβαση της προθεσμίας συνεπάγεται πειθαρχική κύρωση του υπαλλήλου. Εάν η γνωστοποίηση υποβληθεί στο ΚΕΠ, το ΚΕΠ αποστέλλει στο Δήμο και ο Δήμος κοινοποιεί κατά τα ως άνω.

10. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή της σύμφωνα με την παρούσα, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας. Η επιλογή των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την κατάταξη ή αξιολόγηση κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος στην οποία έχει προβεί προηγουμένως η Αρχή δυνάμει των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων με κριτήρια ρίσκου έτσι ώστε να ελέγχονται πρωτίστως οι δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και κατ’ αναλογία οι δραστηριότητες μεσαίου και χαμηλού κινδύνου.

Άρθρο 4
Τήρηση αρχείου στην εγκατάσταση του καταστήματος

1. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται στον φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του καταστήματος τα ακόλουθα έγγραφα, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

α) Μέχρι την πλήρη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ οφείλει να τηρεί στο φάκελό του το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.

β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύ- οντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.

δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και το παράρτημα Γ της παρούσας. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας καθορίζεται στην υπ΄ αριθ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586), όπως κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της παρ. 1β του παρόντος άρθρου ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής, στον οποίο θα τηρείται και το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως καθορίζεται στην παρ. 1β του άρθρου 9 της παρούσας.

ε) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).

στ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

ζ) Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.

η) Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.

θ) Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.

ι) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

2. Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία, τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης. Τα διαγράμματα ροής, καθώς και η περιγραφική έκθεση και η ανάπτυξη του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, όπου απαιτείται θα συντάσσονται από τον αρμόδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη υγειονομική διάταξη.

3. Εφόσον το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο – κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών – ποδιών, γραφείο τελετών, εργαστήριο δερματοστιξίας, κ.λπ.) θα πρέπει, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1, να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.

4. Τα προαναφερόμενα αρχεία των παραγράφων 2 και 3 δεν αποτελούν προϋπόθεση της γνωστοποίησης του καταστήματος, ωστόσο εάν διαπιστωθεί η έλλειψή τους από άλλη ελεγκτική αρχή πέραν της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η αρχή που διεξάγει τον έλεγχο ενημερώνει αμελλητί την Υγειονομική Υπηρεσία.

5. Οι διατάξεις του π.δ. 180/1979 δεν θίγονται.

Άρθρο 5
Μεταβολή γνωστοποίησης

1. Η γνωστοποίηση μεταβάλλεται εφόσον επέλθουν αλλαγές στα στοιχεία της αρχικής γνωστοποίησης κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 καθώς και κατά το άρθρο 9 του ν. 4442/2016. Η μεταβολή πρέπει να έχει υποβληθεί πριν το κατάστημα δραστηριοποιηθεί υπό τα νέα στοιχεία.

2. Για την υποβολή της μεταβολής εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.

3. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο, εάν έχει διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που επισύρει το διοικητικό μέτρο της διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος. Εάν ο νέος και παλαιός φορέας προβούν στη μεταβολή κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται στο νέο φορέα.

4. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός φορέας υποχρεούται σε γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Ο νέος φορέας αποδέχεται τη μεταβολή μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας υποχρεούνται να προβούν ο καθένας αυτοτελώς σε γνωστοποίηση της μεταβολής με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών, εντός 10 ημερών από την αλλαγή με δήλωση των στοιχείων του νέου φορέα επιλέγοντας «Μεταβολή» στο έντυπο του Παραρτήματος Β.

5. Στην περίπτωση που η μεταβολή αφορά μόνο στα στοιχεία του φορέα, τυχόν εγκρίσεις και πιστοποιητικά εξακολουθούν να ισχύουν για το κατάστημα και υπό το νέο φορέα μέχρι τη λήξη τους.

6. Στην ως άνω περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση που η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας, οφείλεται να τηρείται στο φάκελο του καταστήματος επικαιροποιημένη βεβαίωση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας. Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να εκδώσει την επικαιροποιημένη βεβαίωση εντός δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται.

7. Ο νέος φορέας τηρεί στο φάκελο του καταστήματος αντίγραφο τόσο της μεταβολής της γνωστοποίησης, των γνωστοποιήσεων που έχουν προηγηθεί της μεταβολής, καθώς και όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

8. Σε περίπτωση που η μεταβολή αφορά την αλλαγή έδρας του καταστήματος που συνιστά μεταβολή της εγκατάστασης του καταστήματος ο φορέας προβαίνει σε νέα γνωστοποίηση κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 4442/2016.

9. Σε περίπτωση θανάτου του φορέα ως φυσικού προσώπου ο νόμιμος κληρονόμος του οφείλει να μεταβάλει τα στοιχεία της γνωστοποίησης εντός 4 μηνών από τότε που περιήλθε σε γνώση του η επαγωγή, δηλώνοντας κατά τη μεταβολή της γνωστοποίησης τον αριθμό απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και του πιστοποιητικού του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξή της ως «κυρίας». Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο νέος φορέας οφείλει να δηλώσει τον αριθμό κληρονομητηρίου (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η δήλωση μεταβολής της γνωστοποίησης στο όνομα του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση δήλωσης (ή ηλεκτρονικής αποστολής) στον οικείο δήμο του πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ο νέος φορέας ευθύνεται για τη λειτουργία του καταστήματος από την ημέρα της δήλωσης μεταβολής. Ο νέος φορέας οφείλει να επιδεικνύει τα ως άνω έγγραφα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές εάν του ζητηθούν.

10. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του καταστήματος ή σε περίπτωση παύσης κάποιας από τις δραστηριότητες που δηλώθηκαν στη γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει επίσης, είτε σε δήλωση της παύσης της λειτουργίας είτε σε μεταβολή της γνωστοποίησης αντίστοιχα.

11. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση του καταστήματος τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 επικαιροποιημένα και σύμφωνα με τη δηλωθείσα μεταβολή.

12. Η μεταβολή υποβάλλεται χωρίς να απαιτείται παράβολο εκτός εάν αφορά προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας.

13. Η μεταβολή λαμβάνει αύξοντα αριθμό και συσχετίζεται με τον μοναδικό αριθμό της αρχικής γνωστοποίησης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής.

14. Ο Δήμος που παραλαμβάνει τη μεταβολή, κοινοποιεί εντός πέντε (5) ημερών την υποβολή της μεταβολής στις υπηρεσίες της παραγράφου 9 του άρθρου 3.

15. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του καταστήματος ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης λειτουργίας μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται παράβολο. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης λειτουργίας την οποία υποβάλλει, επιλέγοντας «Ακύρωση» στο έντυπο του Παραρτήματος Β.

Άρθρο 6
Διαδικασία και δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση θεάτρων και κινηματογράφων

1. Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 4442/2016. Για τη γνωστοποίηση των κινηματογράφων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων. Οι κινηματογράφοι λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στους α.ν. 445 και 446/1937 και το β.δ. 15/17 Μαΐου 1956 (ΦΕΚ Α΄ 123) σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας περί χώρων συνάθροισης κοινού, ήτοι με την υπ΄αριθ. 3/2015 πυροσβεστική διάταξη (Β΄529), όπως κάθε φορά ισχύει για κινηματογράφους που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια και του άρθρου 10 του π.δ. 71/1988 (Α΄32), όπως κάθε φορά ισχύει για κινηματογράφους που στεγάζονται σε νεόδμητα κτίρια.

2. Σε συνέχεια του άρθρου 37 του ν. 4442/2016 παύουν οι αρμοδιότητες των συμβουλίων και επομένως, οι κινηματογράφοι και τα θέατρα ελέγχονται κατά τη λειτουργία τους από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.

3. Για τη γνωστοποίηση των θεάτρων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρούσας εκτός του άρθρου 4 που αφορά στο αρχείο που τηρείται στην επιχείρηση. Αντί αυτών, τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 4229/2014. Πέραν της διαδικασίας γνωστοποίησης που αντικαθιστά τη διαδικασία αδειοδότησης των θεάτρων, οι λοιπές ρυθμίσεις του ν. 4229/2014, εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Για τη γνωστοποίηση των κινηματογράφων και των θεάτρων δηλώνεται επιπλέον ο αριθμός των θέσεων.

Άρθρο 7
Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων

1. Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί σε ειδικό πεδίο της γνωστοποίησης τη χρήση μουσικής, με προσδιορισμό της μέγιστης Α – ηχοστάθμης, του χώρου κ.τ.λ. Εάν η γνωστοποίηση ή η μεταβολή αφορά μόνο στη μουσική, ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση μόνο στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στην Ελληνική Αστυνομία.

2. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για τα ΚΥΕ εντός τουριστικών εγκαταστάσεων.

3. Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β΄ 15) περί παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4442/2016. Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό.

4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης της χρήσης μουσικής ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 8
Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου

1. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του αρ. 30 του ν. 4442/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου παραμένουν ως έχουν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας της οικείας περιφερειακής ενότητας.

2. Σε περίπτωση μεταβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας Κ.Υ.Ε. με αλλαγή φορέα είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υποβάλλεται αίτηση αφού προηγουμένως καταβληθεί το ποσό του ετήσιου τέλους που τυχόν υπολείπεται εκτός κι αν έχει πλήρως εξοφληθεί από τον προηγούμενο φορέα. Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Άρθρο 9
Τήρηση μέτρων πυροπροστασίας

1. Οι εργοδότες, ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές των καταστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας (άρθρο 1 – εφεξής «δραστηριότητες»), οφείλουν να εφαρμόζουν και να τηρούν όλους τους κανόνες περί πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία πυρασφάλειας. Ειδικότερα οφείλουν:

α) Να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της παρούσας, όπως αυτό τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει και την υπ΄ αριθ. 13/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1586) πυροσβεστική διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει.

Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της παρ. 1β του άρθρου 4 της παρούσας ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής.

β) Να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 12/2012 πυροσβεστικής διάταξης (Β΄ 1794), όπως κάθε φορά ισχύει, και στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το Παράρτημα Γ της παρούσας, όπως κάθε φορά τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει.

γ) Να ενημερώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό της δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 2434), όπως κάθε φορά ισχύει.

δ) Να τηρούν και να συντηρούν στην εγκατάστασή τους όλα τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, καθώς και τις προδιαγραφές αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 3149), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Για την έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της παρούσας, όπως κάθε φορά τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει, τα καταστήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας (εφεξής «δραστηριότητες»), κατατάσσονται από άποψη νομοθεσίας πυρασφάλειας και κινδύνου πυρκαγιάς σε τρεις κατηγορίες ως εξής (βλέπε Παράρτημα Γ):

α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στην κατηγορία Α εμπίπτουν:

i) χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές),

ii) καταστήματα με εμβαδό μικρότερο ή ίσο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων, και

iii) Γραφεία τελετών

(αα) Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α, απαλλάσσονται από την υποχρέωση:

i) σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας – σχεδίων κατόψεων, σε δραστηριότητες που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια, κατά παρέκκλιση των υπ΄ αριθμ. 3/2015, 8/2016 και 17/2016 πυροσβεστικών διατάξεων, εξαιρουμένων εκείνων που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή τους με τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις,

ii) σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου, η οποία θα κατατίθεται στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατά παρέκκλιση της υπ΄ αριθ. κοινή υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β΄ 477) για αποθήκευση φιαλών υγραερίου έως 200 kg σε καταστήματα, και

iii) εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586). (αβ) Σε νέα κτίρια (βλέπε Παράρτημα Γ) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) όπως ισχύει. (αγ) Ανεξαρτήτως των ανωτέρω (αα) και (αβ), οι φορείς των δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α, οφείλουν να τηρούν και να συντηρούν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της παρ. 1β του άρθρου 4 της παρούσας ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής.

β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στην κατηγορία Β εμπίπτουν:

i) χώροι συνάθροισης κοινού που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Γ, καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές) και

ii) καταστήματα πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα καθώς και καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων με αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 200kg.

Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας καθορίζεται στην υπ΄ αριθ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586), όπως κάθε φορά ισχύει.

γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ – ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στην κατηγορία Γ εμπίπτουν τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

Στην κατηγορία Γ οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν πριν την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν εφοδιασθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας καθορίζεται στην υπ΄ αριθ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586), όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Σε περίπτωση παράβασης των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία πυρασφάλειας και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται να εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 49 του ν. 4442/2016.

Άρθρο 10
Απλουστευμένη διαδικασία για μηχανήματα αυτόματης πώλησης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών

1. Ειδικά για τα μηχανήματα αυτόματης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών, όπως αυτά ορίζονται στην υγειονομική διάταξη αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β΄/2012) ακολουθείται η παρακάτω απλουστευμένη διαδικασία γνωστοποίησης χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση του άρθρου 2.

2. Το πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που διαχειρίζεται τα μηχανήματα και τα εγκαθιστά στους επιμέρους χώρους, οφείλει, πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία και στη διάθεση του κοινού, να προβεί σε γνωστοποίηση της τοποθέτησης του μηχανήματος στο συγκεκριμένο χώρο σύμφωνα με το Παράρτημα Ε.

3. Ως τέτοιο νοείται το πρόσωπο που διαχειρίζεται και εγκαθιστά τα μηχανήματα στην Ελληνική Επικράτεια και όχι το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το χώρο στον οποίο τοποθετείται το μηχάνημα.

4. Το πρόσωπο που διαχειρίζεται τα μηχανήματα οφείλει να τηρεί στο αρχείο της έδρας του για το κάθε μηχάνημα που έχει θέσει σε λειτουργία τα παρακάτω:

α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ. (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία.

β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της
εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.

γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανών ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες της υγειονομικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β΄/2012) όπως ισχύει.

5. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.- ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού. Το ΚΕΠ αποστέλλει και ο Δήμος κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποίησης λειτουργίας του καταστήματος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 11
Απλουστευμένη διαδικασία για την παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία

Για την παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, πρατήρια άρτου και καφεκοπτεία υποβάλλεται η γνωστοποίηση του παραρτήματος Ε χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση του άρθρου 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται πριν την έναρξη παρασκευής και πώλησης καφέ στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται από το Δήμο, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 12
Απλουστευμένη διαδικασία για πώληση τυποποιημένων τροφίμων

Για την πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, ενδεικτικά παγωτών, αναψυκτικών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εμπορικά καταστήματα υποβάλλεται η γνωστοποίηση του παραρτήματος Ε χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση του άρθρου 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται πριν την έναρξη πώλησης τυποποιημένων τροφίμων στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται από το Δήμο, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 13
Λοιπές ρυθμίσεις

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ιδρύονται και λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμά- των εφαρμόζεται αντίστοιχα η διαδικασία των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 της παρούσας και αντί του Δήμου, αρμόδια είναι η Υπηρεσία Τουρισμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 14
Κυρώσεις σχετικές με τη γνωστοποίηση

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 ως εξής:

ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ = (τιμή βάσης * συντελεστή επιπέδου παράβασης * συντελεστή μεγέθους)

ΠΡΟΣΤΙΜΟ = ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 1 ή 2 + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 3 – ΜΕΙΩΣΗ 1

2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα εκατό (100) ευρώ.

3. Επί της τιμής βάσης υπολογίζονται συντελεστές από το 1 έως το 6 ανάλογα με το επίπεδο παράβασης γνωστοποίησης (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ).

Συγκεκριμένα:

3.1. Ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων τα οποία δεν γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν αναληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν γνωστοποιήθηκε η μεταβολή, ο συντελεστής επιπέδου παράβασης διαμορφώνεται ως εξής, ανάλογα με το εάν αφορά:

3.1.1. Πληροφορίες σχετικά με το φορέα της επιχείρησης: 3.

3.1.2. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της εγκατάστασης: 3.

3.1.3. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα: 6.

3.1.4. Πληροφορίες που σχετίζονται με την υποχρέωση ύπαρξης πιστοποιητικού στο φάκελο της επιχείρησης: 6.

3.1.5. Πληροφορίες που δεν σχετίζονται με την υποχρέωση ύπαρξης πιστοποιητικού: 3.

3.1.6. Γνωστοποίηση μουσικής: 3.

3.1.7. Πληροφορίες σχετικές με την κυκλοφοριακή σύνδεση: 6.

3.1.8. Γνωστοποίηση σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ: 3.

3.2. Αν πρόκειται για έλλειψη μεταβολής προσθήκης δραστηριότητας ή αλλαγής φορέα: 5.

3.3. Αν πρόκειται για παντελή έλλειψη πρώτης γνωστοποίησης: 6.

4. Επί της τιμής βάσης υπολογίζονται συντελεστές από το 1 έως το 8 αναλόγως του μεγέθους του καταστήματος.

Για το μέγεθος του καταστήματος ορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ):

4.1. Για καταστήματα μαζικής εστίασης:

α) Κατηγορία 1 από 1 έως 20 εξυπηρετούμενα άτομα.

β) Κατηγορία 2 από 21 έως 40 εξυπηρετούμενα άτομα.

γ) Κατηγορία 3 από 41 έως 60 εξυπηρετούμενα άτομα.

δ) Κατηγορία 4 από 61 έως 80 εξυπηρετούμενα άτομα.

ε) Κατηγορία 5 από 81 έως 100 εξυπηρετούμενα άτομα.

στ) Κατηγορία 6 από 101 έως 120 εξυπηρετούμενα άτομα.

ζ) Κατηγορία 7 από 121 έως 140 εξυπηρετούμενα άτομα.

η) Κατηγορία 8 από 141 εξυπηρετούμενα άτομα και άνω, όπου εξυπηρετούμενα άτομα νοούνται οι καθήμενοι πελάτες.

4.2. Για όλα τα υπόλοιπα καταστήματα:

α) Κατηγορία 1 από 1 έως 5 εργαζομένους.

β) Κατηγορία 2 από 6 έως 10 εργαζομένους.

γ) Κατηγορία 3 από 11 έως 20 εργαζομένους.

δ) Κατηγορία 4 από 21 έως 30 εργαζομένους.

ε) Κατηγορία 5 από 31 έως 40 εργαζομένους.

στ) Κατηγορία 6 από 41 έως 50 εργαζομένους.

ζ) Κατηγορία 7 από 51 έως 60 εργαζομένους.

η) Κατηγορία 8 από 61 εργαζομένους και άνω.

5. Το γινόμενο των τιμών όπως εξειδικεύονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 ορίζεται ως ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και δύναται να προσαυξάνεται ή να μειούται ως εξής:

α) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που θέτει σε διακινδύνευση ή προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον, προσαυξάνεται έως και 50% επί της τιμής υπολογισμού (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 1).

β) Εάν διαπιστώνεται η ίδια παράβαση εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της πρώτης παράβασης, η τιμή υπολογισμού προσαυξάνεται κατά 50% για κάθε νέα διαπίστωση παράβασης με χρονικό σημείο αφετηρίας της διετίας την ημέρα διαπίστωσης της αμέσως προηγούμενης ίδιας παράβασης (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 2).

γ) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, η τιμή υπολογισμού μειούται κατά 20%. Ως συμμόρφωση νοείται η προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται περισσότερος χρόνος, η συμμόρφωση αποδεικνύεται με την προσκόμιση της αίτησης εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η αρμόδια αρχή οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να εξετάσει τη συμμόρφωση του φορέα.

6. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση εντός της οποίας εάν ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

7. Ειδικά για την περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν κατέβαλε το απαιτούμενο παράβολο της γνωστοποίησης ή της μεταβολής προσθήκης δραστηριότητας ή προέβη σε γνωστοποίηση έχοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές, η αρμόδια αρχή τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για συμμόρφωση, πέραν της οποίας, εφόσον ο ελεγχόμενος δε συμμορφωθεί, επιβάλλεται το πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.3. για την έλλειψη γνωστοποίησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προβούν σε πράξη προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, που υλοποιείται με σφράγιση του καταστήματος μέχρι την εξόφληση ή τη ρύθμιση των οφειλών.

8. Ειδικά για την περίπτωση που ο ελεγχόμενος προέβη σε γνωστοποίηση χωρίς να λάβει προηγουμένως τη βεβαίωση του άρθρου 2 ή εάν αυτή είχε λήξει, η αρμόδια αρχή τάσσει κατ’ ανώτατο προθεσμία δεκαπέντε ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης. Ο ελεγχόμενος οφείλει να προμηθευτεί τη βεβαίωση, διαφορετικά επιβάλλεται το πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.3 για την έλλειψη γνωστοποίησης. Η αρμόδια αρχή, συνεκτιμώντας τις περιστάσεις, προβαίνει σε πράξη προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, που υλοποιείται με σφράγιση του καταστήματος.

9. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων 7 και 8 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 της παρούσας, η διαπίστωση παραβάσεων περί γνωστοποίησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν επιφέρει αφ’ εαυτής το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης.

10. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων των δήμων. Ποσοστό 50% των προστίμων αποτελεί έσοδο του οικείου δήμο και ποσοστό 50% αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 15 του ν. 4442/2016.

Άρθρο 15
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις) δεν θίγονται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, με σφράγιση αυτών από τα αρμόδια όργανα του Δήμου ή των Π.Υ.Τ. και με τη συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών όπου απαιτείται με την επιφύλαξη του άρθρου 57 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73).

2. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979 σχετικά με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση λογίζεται και η παραβίαση της παράτασης ωραρίου μουσικής. Παράβαση έλλειψης άδειας μουσικής δε νοείται από την 7η Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία εκκίνησης της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής.

Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας, για το διάστημα και υπό τους όρους που περιγράφονται στο ως άνω σημείο του π.δ. 180/1979.

3. Οι κυρώσεις που προβλέπονται σχετικά με την άδεια κοινοχρήστου χώρου εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Κατά των πράξεων του προηγούμενου άρθρου ασκείται ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

5. Το κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες, των οποίων η λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης.

Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τα καταστήματα που υπάγονται σε αυτήν και διέπονται από το ν. 4442/2016, παύουν να ισχύουν:

α. Η κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27-12-2013 (ΦΕΚ Β΄ 3402) «Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της υγειονομικής διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».

β. Η κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27-12-2013 (ΦΕΚ Β’3403) «Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.)-Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».

2. Η κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ Β΄3106) «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου» συνεχίζει να εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα κέντρα διασκέδασης σε συνδυασμό με το άρθρο 37 του ν. 4442/2016, σύμφωνα με το οποίο καταργείται η αρμοδιότητα των Συμβουλίων και τα κέντρα διασκέδασης αδειοδοτούνται και ελέγχονται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ Β΄1723

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Η αποστολή της γνωστοποίησης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του συστήματος NotifyBusiness (https://notifybusiness.gov.gr)