Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Outsourcing Μισθοδοσία (Εξωτερική Ανάθεση)

 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων προσωπικού.
 • Μηνιαίος υπολογισμός της μισθοδοσίας  σας και σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων.
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων.
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.
 • Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ νέων προσλήψεων, αποχωρήσεων, καταγγελιών, ετησίων καταστάσεων προσωπικού, τροποποιητικών προγραμμάτων καθώς και ετήσιων αδειών.
 • Απογραφή στο ΙΚΑ και σε Επικουρικά ταμεία (όπου απαιτείται).
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Συμμετοχή της εταιρείας σε επιδοτούμενα προγράμματα προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιουσδήποτε ελεγκτικού οργάνου.
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή  επόμενης χρήσης.
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημιώσεων απόλυσης προσωπικού.

Ζητήστε να σας καλέσουμε