Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 • Έκδοση Κλειδάριθμου.
 • Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, άλλα προσωπικά στοιχεία) στο TAXISNET.
 • Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2 (μισθώματα).
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
 • Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.
 • Υπολογισμός Φόρων – Υπολογισμών Τεκμηρίων.
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Πόθεν Έσχες.
 • Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
 • Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21, Κοινωνικό μέρισμα, Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, Επίδομα Στέγασης (ενοικίου – δανείου) κ.λ.π.
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίων στο TAXISNETμέσω internet.
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
 • Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
 • Εκτυπώσεις δεδομένων TAXISNET(Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, Ταυτότητα πληρωμής κ.λ.π.).
 • Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ.
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων στην ΔΟΥ.
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους.
 • Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
 • Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών.
 • Καθοδήγηση σχετικά με την απασχόληση οικιακού προσωπικού.
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
 • Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για την διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων σας.


Ζητήστε να σας καλέσουμε