Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης.
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Εκκαθαρίσεις και Διακοπές Εταιριών.
 • Ίδρυση Εταιριών και Υποκαταστημάτων.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών (Reporting).
 • Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης.
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
 • Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου.
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)

Φορολογικές Υπηρεσίες 

 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων.
 • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
 • Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ και υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας.
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων.
 • Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.
 • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας.
 • Διοικητικός Έλεγχος – Λειτουργικός Έλεγχος – Διαχειριστικός Έλεγχος.
 • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Έλεγχοι για Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Μετατροπές.
 • Έλεγχος ολόκληρου του κυκλώματος της μισθοδοσίας, αξιολόγηση πιθανών κινδύνων έναντι των ελεγκτικών οργάνων (ΙΚΑ, ΣΕΠΕ) και εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ

 • Πλήρης Αξιολόγηση της Εταιρείας σας για ανεύρεση του προγράμματος στο οποίο μπορείτε να ενταχθείτε.
 • Προετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση του Επενδυτικού προγράμματος.
 • Σύνταξη και υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης, εξασφαλίζοντας τις μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.
 • Τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το κάθε πρόγραμμα.
 • Συνεχής παρακολούθηση του κάθε σταδίου υλοποίησης, του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.
 • Καταγραφή των ΚΑΔ της Εταιρείας για την συνεχή παρακολούθηση προγραμμάτων που προκηρύσσονται για την δυνατότητα ένταξης της Εταιρείας σας σε αυτά.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων προσωπικού.
 • Μηνιαίος υπολογισμός της μισθοδοσίας σας και σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων.
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων.
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.
 • Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ νέων προσλήψεων, αποχωρήσεων, καταγγελιών, ετησίων καταστάσεων προσωπικού, τροποποιητικών προγραμμάτων καθώς και ετήσιων αδειών.
 • Απογραφή στο ΙΚΑ και σε Επικουρικά ταμεία (όπου απαιτείται).
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Συμμετοχή της εταιρείας σε επιδοτούμενα προγράμματα προσωπικού εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιουσδήποτε ελεγκτικού οργάνου.
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή  επόμενης χρήσης.
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημιώσεων απολύσης προσωπικού.


Ζητήστε να σας καλέσουμε