Υπηρεσίες Υγείας

Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών  που καλύπτει πλήρως το σύνολο των ιδιαίτερων απαιτήσεων που έχει ο κλάδος της υγείας.


Οι υπηρεσίες προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες και στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης και καλύπτουν πλήρως όλα τα λογιστικά, φορολογικά και εργατικά ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη επιχείρηση.

Παρέχεται επίσης πλήθος δυνατοτήτων εταιρικής πληροφόρησης με σκοπό την σε βάθος ενημέρωση του επαγγελματία ιατρού για την κατάσταση της επιχείρησης και για τις δυνατότητες μείωσης του φορολογικού & ασφαλιστικού κόστους λειτουργίας της.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Απαντήσεις σε θέματα που αφορούν το επάγγελμα του Ιατρού.

Εισφορές ΕΤΕΑΕΠ & Ιατρός

Τι είναι το ΕΤΕΑΕΠ;

Είναι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών που ιδρύθηκε με τα άρθρα 74 επ. του Ν.4387/2016 και στο οποίο έχουν ενταχθεί οι Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Δικηγόρων, Μηχανικών, Υγειονομικών (μόνο Πρόνοια), Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών.

Ποιες είναι οι εισφορές και από πότε επιβάλλονται;

Πρόνοια (εφάπαξ): Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 35 του Ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν Συμβολαιογράφους, Μηχανικούς, δικηγόρους Αθηνών, Υγειονομικούς, Δικ.Επιμελητές και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 4% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του Ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 4% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.

Μηνιαία εισφορά:
α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 23,44 ευρώ
β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 26,00 ευρώ

Υποχρεωτική Εξόφληση μέσω Τραπέζης

Τα τελευταία χρόνια, στοχεύοντας στη μείωση της φοροδιαφυγής, όλο και περισσότερες φορολογικές διατάξεις ορίζουν εξόφληση συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την παροχή ελαφρύνσεων (π.χ. αφορολόγητο όριο, έκπτωση δαπανών, κ.λπ.) αλλά και αποφυγή προστίμων.

Συνοπτικά:

• Εξόφληση Δαπανών άνω των 500€

• Εξόφληση Αποδείξεων από Ιδιώτες άνω των 500€

• Καταβολή Μισθοδοσίας Προσωπικού

• Καταβολή Ενοικίων

Αναλυτικά:

1. Εξόφληση Δαπανών άνω των 500€

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4172/13, ορίζεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 500€, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ ΦΠΑ. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής νοείται:

• η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),

• η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,

• η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,

• η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,

• η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

2. Εξόφληση Αποδείξεων από Ιδιώτες άνω των 500€

Φορολογικά στοιχεία συνολικής (μαζί με το ΦΠΑ) αξίας άνω των 500€, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης:

• με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή

• μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή

• με επιταγές,

αποκλειόμενης της εξόφλησης των υπόψη στοιχείων με μετρητά.

3. Καταβολή Μισθοδοσίας Προσωπικού

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 22528/430/18.5.2017 από 1.6.2017 και εφεξής, καθιερώνεται η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, ανεξαρτήτως ποσού. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επιπλέον Σύμφωνα με το Ν.4172/13, δεν εκπίπτει η ανωτέρω δαπάνη κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

4. Καταβολή Ενοικίων

Σύμφωνα με την απόφαση Ε.2109/2021 από 1.1.2020 και εφεξής, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφληση τους έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Κατάλληλα μέσα πληρωμής για την έκπτωση των δαπανών ενοικίων νοούνται ενδεικτικά και τα ακόλουθα:

• η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή,

• η μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking,

• η χρήση ταχυδρομικής επιταγής,

• η έκδοση επιταγής σε διαταγή του εκμισθωτή,

• η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης.

Ίδρυση Ιατρικής Εταιρίας

Προϋποθέσεις και Στάδια Ίδρυσης Ιατρικής Εταιρίας


Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε κάποια διευκρίνηση

Ζητήστε να σας καλέσουμε