Διαχείριση Αρχειακού Υλικού

Ψηφιοποίηση Εγγράφων

eForotexnikos σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης των εγγράφων σας, των βιβλίων σας και γενικότερα οποιουδήποτε εγγράφου σας το οποίο είναι σε έντυπη μορφή. Η πολύ μεγάλη εμπειρία μας σε θέματα διαχείρισης εγγράφων καθώς και ο τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός μας, αποτελούν εχέγγυα για την άρτια και ασφαλή ψηφιοποίηση του αρχείου της επιχείρησης σας.


Αποθήκευση & Διαχείριση Αρχείου

Η ασφαλής φύλαξη των αρχείων της κάθε επιχείρησης είναι αναγκαία συνθήκη για την βιωσιμότητα και την εξέλιξη της. Αποτελεί μείζονος σημασίας παράγοντα της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης της, όπως και για τη διασφάλιση των πελατειακών της σχέσεων. Στην eForotexnikos αναλαμβάνουμε την επαγγελματική αποθήκευση αρχείου σε περιβάλλον απόλυτης εμπιστευτικότητας, με τις πιο εξελιγμένες συνθήκες φύλαξης και ορθολογικής διαχείρισης.


Καταστροφή Εγγράφων & Μαγνητικών Μέσων

Στην eForotexnikos αναγνωρίζουμε την ανάγκη για εχεμύθεια, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η ασφαλής καταστροφή εγγράφων και μαγνητικών μέσων (με την μέθοδο του τεμαχισμού για την μη αναστρέψιμη δόμηση στοιχείων) πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με τις απαραίτητες συνθήκες, σε κλίμα εμπιστευτικότητας.


Ζητήστε να σας καλέσουμε